• เซ็นลงชื่อเวลารับ-ส่งทุกครั้ง

  • หากมีความจำเป็นต้องให้บุคคลอื่นที่มิใช่บิดา-มารดา, ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่จะมารับ-ส่งตามที่แจ้งไว้กับทางเนอสเซอรี่ กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้รับเด็กจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงทุกครั้ง มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้รับเด็กกลับบ้านโดยเด็ดขาด