หลักเกณฑ์การรับสมัคร

  • รับดูแลเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 6 ปี

  • รับดูแลเด็กแรกเกิดถึง 3 เดือน พร้อมคุณแม่ที่ยังไม่มีความมั่นใจในการเลี้ยงดูบุตรตามลำพัง หรือมีความจำเป็นอื่นๆ

  • รับดูแลเด็กครบวงจรแบบรายเดือน หรือรายเทอม ตามความต้องการของแต่ละครอบครัว

  • รับเลี้ยงเด็กประเภทไป-กลับในวันและเวลาทำการ

หมายเหตุ เด็กจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง