1. ครูประจำเนอสเซอรี่                จำนวน                    1              อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. ตำแหน่งครูประจำเนอสเซอรี่เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีด้านปฐมวัย
  2. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ (ยินดีรับผู้เกษียณอายุ)

เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นในวันสมัคร

  1. สำเนาปริญญาบัตร และ/หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และ/หรือใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) พร้อมฉบับจริง อย่างละ  1 ฉบับ
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จำนวน  1  ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จำนวน  1  ฉบับ
  4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน  1  ฉบับ
  5. รูปถ่าย ขนาด  2  นิ้ว  จำนวน  1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

การยื่นใบสมัคร

  1. ผู้สมัครจะต้องรับ และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
  2. ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน
  3. ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร