เวลารับเลี้ยงดู

  • เด็กที่สมัครรายเทอม แบ่งเป็นปีละ 4 เทอม เทอมละ 3 เดือน ไม่มีปิดเทอม

  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 น. - 16.00 น. (ในกรณีมาก่อนเวลา 7.00 น. หรือรับหลัง 16.30 น. ต้องชำระค่าล่วงเวลา)

  • หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์