คำขวัญ

รักเรียนรู้ สนุกสนาน พัฒนาการดี มีชีวิตชีวา

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่ไม่มีผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน

  2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เหมาะสมกับวัย ทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ

  3. ให้เด็กสามารถเรียนรู้การเข้าสังคม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

  4. ส่งเสริมให้เด็กได้รับการอบรมด้านคุณธรรม และจริยธรรม

  5. ฝึกให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้

  6. ฝึกให้เด็กมีระเบียบวินัย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีน้ำใจ