• สูติบัตรเด็กฉบับจริง และสำเนา 1 ฉบับ

  • ทะเบียนบ้านที่มีชื่อเด็ก และสำเนา 1 ฉบับ

  • รูปถ่ายหน้าตรงเด็กขนาด 2 นิ้ว จำนวน 6 รูป  ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 เดือน

  • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกของบิดา มารดา และผู้ปกครอง ขนาด 2 นิ้ว ท่านละ 2 รูป

  • บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง ของบิดา มารดา และผู้ปกครอง พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ชุด

  • สำเนาใบฉีดวัคซีน

  • หมายเหตุ ทั้งนี้ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองต้องนำเด็กมาสมัครด้วยตนเอง พร้อมกรอกใบสมัคร